HE WATCH YOU

#Shopify Fix User-agent: * Disallow: /*.atom